POLSKI INDEKS RYNKU WĘGLA ENERGETYCZNEGO  - PSCMI ® 2    ©ARP&TGE  

Indeks PSCMI 2 (PSCMI 2/T w PLN/tona oraz PSCMI 2/Q w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 23≤Qir<27 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,8% (Str<0,8%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Ceną  bazową jest cena loco kopalnia, tj. cena netto bez uwzględnienia podatku akcyzowego i VAT, w warunkach CFA, czyli "na wagonie" w punkcie załadunku, bez kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy na zasadniczej drodze przewozu.