WSKAŹNIKI CENOWE ZAKUPU WĘGLA ENERGETYCZNEGO PRZEZ WYTWÓRCÓW
 
WSKAŹNIK CENOWY WĘGLA ENERGETYCZNEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ wg cen zakupu przez wytwórców energii (PLN/tona) – obliczony został jako średnia, ważona wolumenem zakupu, cena jednej tony węgla kamiennego energetycznego przeznaczonego do wytwarzania energii elektrycznej (iloraz wartości zakupu węgla energetycznego, bez VAT-u i akcyzy wraz z kosztami transportu z kopalni do elektrowni i ilości węgla zakupionego przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej - jednostki zaklasyfikowane do grupy PKD 35.1*).
 
WSKAŹNIK CENOWY WĘGLA ENERGETYCZNEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ wg cen zakupu przez wytwórców energii (PLN/GJ)  – obliczony został jako średnia, ważona wolumenem zakupu, cena jednego Gigajoula energii zawartej w węglu kamiennym energetycznym przeznaczonym do wytwarzania energii elektrycznej (iloraz wartości zakupu węgla energetycznego, bez VAT-u i akcyzy wraz z kosztami transportu z kopalni do elektrowni i ilości zakupionego węgla, podzielony przez średnią kaloryczność węgla zużytego przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej - jednostki wytwórcze zaklasyfikowane do grupy PKD 35.1*).
 
Definicje:
Wolumen zakupu (tona) - ilość węgla energetycznego zakupionego przez elektrownie (jednostki wytwórcze zaklasyfikowane do grupy 35.1*), która została wykorzystana do ustalenia wskaźników w danym okresie obliczeniowym.
 
Wartość opałowa węgla (GJ/t)  - jest to ilość ciepła w Gigajoulach wydzielana przy spalaniu 1 tony węgla przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo, że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Informacja ta jest przedstawiana wraz ze wskaźnikami cenowymi, w ujęciu kwartalnym.
 
Uwaga:
Wskaźniki cenowe zakupu węgla energetycznego przez wytwórców wyznaczane są przez Agencję Rynku Energii S.A (ARE S.A.) na zlecenie TGE, w oparciu o dane statystyki publicznej gromadzone na podstawie badań prowadzonych przez GUS, MG i URE.
 
Dodatkowe wyjaśnienie:
*PKD (ang.: NACE) - Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej zawiera zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej występujących w gospodarce narodowej. PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Kody PKD służą między innymi klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności. 
 
WSKAŹNIK CENOWY WĘGLA ENERGETYCZNEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ