WIT - objaśnienia

System WIT został zaprojektowany dla zagregowania w jednym miejscu raportów dotyczących informacji wewnętrznych, określonych w Rozporządzeniu REMIT w Art.4, a zgłaszanych przez uczestników rynku energii posiadających jednostki wytwórcze przyłączone do systemu elektroenergetycznego.

Działanie systemu pozwoli zgromadzić w jednym miejscu informacje o ubytkach planowanych i nieplanowanych, dając informacje o dostępnych mocach produkcyjnych w chwili obecnej i w przyszłych okresach. Uczestnicy tego systemu będą mieli możliwość raportowania na stronie GPI informacji wewnętrznych wymaganych w Art.4 Rozporządzenia REMIT.

Uczestnik systemu po otrzymaniu stosownego loginu i hasła otrzymuje dostęp do systemu i możliwość zgłaszania raportów WIT dla swoich jednostek produkcyjnych. Zaraportowane w ten sposób informacje o ubytkach mocy są przedstawiane w zestawieniu ubytków planowanych i nieplanowanych w postaci graficznej oraz agregowane poprzez zsumowanie wszystkich ubytków dla danej doby i następnych okresów.

Zestawienie tych informacji na stronie GPI obok danych o stanie systemu elektroenergetycznego wraz z informacjami handlowymi z rynków giełdowych, powinno zdecydowanie poprawić transparentność rynku energii i ułatwić podejmowanie decyzji handlowych.

Dane dotyczące komunikatów WIT:

Typ zdarzenia „NIEPLANOWANE" – komunikat dotyczący niezaplanowanego zdarzenia, w wyniku, którego możne nastąpić uszkodzenie i/lub zniszczenie urządzenia wytwarzającego/dostarczającego energię lub jest to inne zdarzenie, w wyniku, którego następuję wyłączenie z ruchu części krajowej sieci energetycznej produkującej/pobierającej energię elektryczną.

Typ zdarzenia „PLANOWANE" – komunikat dotyczący zdarzenia planowanego, wynikającego z decyzji podjętej przez Uczestnika Rynku, powstającego w momencie przyjęcia planu (wyłączenia z ruchu części krajowej sieci energetycznej na określony czas).

Typ zdarzenia „INNE" – komunikat dotyczący sytuacji, nieobejmującej planowanego lub nieplanowanego zdarzenia, lecz mogącego mieć wpływ na kształtowanie się cen na hurtowych rynkach energii, między innymi informacja o zmianach mocy osiągalnej.

Status komunikatu „Aktywny" – status komunikatu przyznawany dla potwierdzonego zdarzenia, które obecnie trwa lub będzie trwało.

Status komunikatu „Nieaktywny" – status komunikatu nadawany automatycznie w przypadku kiedy termin zakończenia danego zdarzenia już minął.

Status komunikatu „Nieaktualny" – status komunikatu informujący o wycofaniu lub anulowaniu wcześniej zgłoszonego zdarzenia.

Czas powstania informacji - wartość wpisywana przez Zgłaszającego (dokładna data i godzina), informująca o czasie powstania danej informacji.

Czas publikacji – wartość generowana automatycznie przez system GPI, w momencie zgłoszenia Komunikatu (jego publikacji na platformie).

Podmiot – osoba prawna posiadająca prawo własności.

Jednostka – dane jednoznacznie identyfikujące jednostkę ewidencyjną, której dotyczy zgłoszenie.

Moc osiągalna – wartość uzupełniana automatycznie przez system GPI. Generowana na podstawie posiadanych informacji dotyczących osiągalnej mocy jednostki, której dotyczy dane zgłoszenie.

Wielkość ubytku – zmiana w dostępnych mocach produkcyjnych lub wielkości odbioru mocy. Zgłaszający podmiot podaje maksymalną wartość ubytku w trakcie trwania danego, opisywanego zdarzenia.

Typ zdarzenia – rodzaj zgłaszanego zdarzenia: nieplanowane, planowane lub inne.

Początek zdarzenia i Koniec zdarzenia – informacja o czasie trwania zdarzenia. W zależności od stanu wiedzy podmiot zgłaszający podaje początek oraz przewidywany lub faktyczny koniec trwania opisywanego zdarzenia (dokładna godzina i data zdarzenia).

Uwagi - zwięzła informacja tekstowa uzupełniająca przejrzystość publikowanej, danej informacji.

Poprzedni WIT i Kolejny WIT - ewentualne odnośniki (linki) do powiązanych Komunikatów WIT (zmienionych/wycofanych przez opisywany dany Komunikat WIT lub zmieniających/wycofujących opisywany Komunikat WIT).

        Dane dotyczące komunikatów WIT:

Status komunikatu „NOWY" – przyznawany w momencie wprowadzenia nowego, wcześniej niepublikowanego, Komunikatu Ważnych Informacji Transakcyjnych do systemu GPI.

Typ zdarzenia „AWARIA" – komunikat dotyczący niezaplanowanego zdarzenia, w wyniku, którego możne nastąpić uszkodzenie i/lub zniszczenie urządzenia wytwarzającego/dostarczającego energię lub jest to inne zdarzenie, w wyniku, którego następuję wyłączenie z ruchu części krajowej sieci energetycznej produkującej/pobierającej energię elektryczną.

Typ zdarzenia „PLAN" – komunikat dotyczący zdarzenia planowanego, wynikającego z decyzji podjętej przez Uczestnika Rynku, powstającego w momencie przyjęcia planu (wyłączenia z ruchu części krajowej sieci energetycznej na określony czas).

Typ zdarzenia „INNE" – komunikat dotyczący sytuacji, nieobejmującej planowanego lub nieplanowanego zdarzenia, lecz mogącego mieć wpływ na kształtowanie się cen na hurtowych rynkach energii, między innymi informacja o zmianach mocy osiągalnej.

Status komunikatu „ZMIANA" – status komunikatu przyznawany w momencie publikacji informacji o istotnych zmianach we wcześniej zgłoszonym komunikacie dla zdarzeń planowanych i nieplanowanych lub dla zdarzeń innych.

Status komunikatu „WYCOFANIE" – status komunikatu informujący w wycofaniu wcześniej zgłoszonego komunikatu wraz z podaniem przyczyny jego wycofania (opcja dostępna tylko dla komunikatów typu PLAN).

Czas powstania informacji - wartość wpisywana przez Zgłaszającego (dokładna data i godzina), informująca o czasie powstania danej informacji.

Czas publikacji – wartość generowana automatycznie przez system GPI, w momencie zgłoszenia Komunikatu (jego publikacji na platformie).

Podmiot – osoba prawna posiadająca prawo własności.

Jednostka – dane jednoznacznie identyfikujące jednostkę ewidencyjną, której dotyczy zgłoszenie.

Moc osiągalna – wartość uzupełniana automatycznie przez system GPI. Generowana na podstawie posiadanych informacji dotyczących osiągalnej mocy jednostki, której dotyczy dane zgłoszenie.

Wielkość ubytku – zmiana w dostępnych mocach produkcyjnych lub wielkości odbioru mocy. Zgłaszający podmiot podaje maksymalną wartość ubytku w trakcie trwania danego, opisywanego zdarzenia.

Typ zdarzenia – rodzaj zgłaszanego zdarzenia: awaria, plan lub inne.

Początek zdarzenia i Koniec zdarzenia – informacja o czasie trwania zdarzenia. W zależności od stanu wiedzy podmiot zgłaszający podaje początek oraz przewidywany lub faktyczny koniec trwania opisywanego zdarzenia (dokładna godzina i data zdarzenia).

Uwagi - zwięzła informacja tekstowa uzupełniająca przejrzystość publikowanej, danej informacji.

Poprzedni WIT i Kolejny WIT - ewentualne odnośniki (linki) do powiązanych Komunikatów WIT (zmienionych/wycofanych przez opisywany dany Komunikat WIT lub zmieniających/wycofujących opisywany Komunikat WIT).