Wykresy i zestawienia

„Strona główna"

Generacja – planowana i rzeczywista, Zapotrzebowanie- planowane i rzeczywiste

Wykresy prezentują dane dla bieżącej doby N, w podziale na godziny. Informacje o planowanej generacji i zapotrzebowaniu pochodzą z planu PKD. Dane rzeczywistej generacji i zapotrzebowania pochodzą z aktualizowanego na bieżąco planu BPKD. Linia planowanych wielkości zawsze obejmuje wszystkie 24 godziny doby. Linia danych rzeczywistych obejmuje jedynie pełne, minione godziny z najbardziej aktualnego raportu BPKD. Np. jeśli najbardziej aktualny BPKD został opublikowany o godzinie  11:24, wówczas na wykresie znajdą się pochodzące z niego wartości dla pierwszych jedenastu godzin (do 11:00).

Strona „Generacja"

Planowana generacja dla wybranej doby

Wykres prezentuje wielkość planowanej generacji (w podziale na jednostki wytwórcze JWCD oraz nJWCD) dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z trzech różnych raportów PSE (BTHD, WPKD, PKD). Dla wybranej doby prezentowane są zawsze najświeższe informacje, które można uzyskać z grupy powyższych raportów. Dostępne są dane od 10.2013, dane aktualne oraz planowane do doby N+8.

Rzeczywista generacja dla wybranej doby

Wykres prezentuje wartość rzeczywistej generacji (w podziale na zagregowane jednostki wytwórcze JWCD i nJWCD) dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z dwóch różnych raportów PSE (BPKD oraz Wykonanie KSE). Dla wybranej doby prezentowane są zawsze najświeższe informacje, które można uzyskać z grupy powyższych raportów. Dostępne są dane od 10.2013 do bieżącej doby. Wykres bieżącej doby obejmuje jedynie pełne minione godziny z najbardziej aktualnego raportu BPKD.

Planowane saldo wymiany międzysystemowej dla wybranej doby

Wykres prezentuje wielkość planowanego salda wymiany międzysystemowej dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z publikowanego przez PSE raportu PKD (Plan Koordynacyjny Dobowy). Dostępne są dane od 10.2013 do bieżącej doby.

Rzeczywiste saldo wymiany międzysystemowej dla wybranej doby

Wykres prezentuje rzeczywistą wartość salda wymiany międzysystemowej dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z dwóch różnych raportów PSE (BPKD oraz Wykonanie KSE). Dla wybranej doby prezentowane są zawsze najświeższe informacje, które można uzyskać z grupy powyższych raportów. Dostępne są dane od 10.2013 do bieżącej doby. Wykres bieżącej doby obejmuje jedynie pełne minione godziny z najbardziej aktualnego raportu BPKD.

Rzeczywista generacja wiatrowa dla wybranej doby

Wykres prezentuje wartość rzeczywistej generacji wiatrowej dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla doby N-1. Dane pochodzą z publikowanego przez PSE raportu „Generacja źródeł wiatrowych". Dostępne są dane od 10.2013 do doby N-1.

Strona „Zapotrzebowanie"

Planowane zapotrzebowanie dla wybranej doby

Wykres prezentuje wielkość planowanego zapotrzebowania dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z trzech różnych raportów PSE (BTHD, WPKD, PKD). Dla wybranej doby prezentowane są zawsze najświeższe informacje, które można uzyskać z grupy powyższych raportów. Dostępne są dane od 10.2013, dane aktualne oraz planowane do doby N+8.

Rzeczywiste zapotrzebowanie dla wybranej doby

Wykres prezentuje wartość rzeczywistego zapotrzebowania dla wybranej doby, w podziale na godziny. Domyślnie wyświetlany jest wykres dla bieżącej doby. Dane pochodzą z dwóch różnych raportów PSE (BPKD oraz Wykonanie KSE). Dla wybranej doby prezentowane są zawsze najświeższe informacje, które można uzyskać z grupy powyższych raportów. Dostępne są dane od 10.2013 do bieżącej doby. Wykres bieżącej doby obejmuje jedynie pełne minione godziny z najbardziej aktualnego raportu BPKD.

Strona „Wykaz jednostek"

Wykaz zawiera wszystkie jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) zgodnie z danymi pochodzącymi z udostępnianego przez PSE raportu „Zasoby wytwórcze". Dane te są aktualizowane raz w roku, na koniec listopada.

Strona „Zestawienie ubytków"

Zestawienie niedostępności prezentuje w tabelarycznej formie informacje o niedostępnościach wszystkich jednostek wytwórczych JWCD. Dane wykorzystywane do tego zestawienia pochodzą z dwóch głównych źródeł: PSE (raporty PKR, PKM, WPKD) oraz systemu WIT. Na dane pochodzące od PSE „nakładane" są informacje pochodzące z systemu WIT, które na potrzeby zestawienia mają najwyższy priorytet.

Zestawienie prezentuje dane o niedostępnościach w formie 14-dniowego widoku. Domyślnie wyświetlane są dane dla zakresu od N do N+13. Widok poprzednich i kolejnych 14 dni dostępny jest po kliknięciu na strzałki, odpowiednio „Poprzednie" i „Następne". Wybranie innej niż domyślna daty skutkuje prezentacją widoku 14 kolejnych dni poczynając od wskazanej daty.

Komórka koloru szarego sygnalizuje obecność ubytku co najmniej jednej jednostki wytwórczej dla danej elektrowni. Komórka koloru zielonego dla danej elektrowni reprezentuje pełną dostępność jej jednostek wytwórczych (brak informacji o ubytkach dla żadnej z jej jednostek). Komórka koloru niebieskiego oznacza istnienie planowanego zdarzenia. Czerwona komórka informuje o zdarzeniu nieplanowanym (awarii). Wartość liczbowa w niebieskiej lub czerwonej komórce informuje o wielkości ubytku w MW. Kliknięcie na jedną z tych komórek skutkuje wyświetleniem szczegółowych informacji o danym ubytku tj. nazwa jednostki, moc osiągalna, wielkość ubytku, typ zdarzenia, początek i koniec zdarzenia oraz źródło danych. Jeśli źródłem informacji jest WIT, wówczas jako źródło wyświetlany jest link do odpowiedniego zgłoszenia WIT. Kliknięcie na link skutkuje przeniesieniem na stronę Ważne Informacje Transakcyjne i wyświetleniem szczegółowych informacji o danym ubytku. Na dole zestawienia prezentowana jest suma wielkości wszystkich ubytków (z wszystkich elektrowni) dla danego dnia.