Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia GPI

TGE SA, jako właściciel i administrator strony Giełdowej Platformy Informacyjnej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie publikowanych danych przez użytkowników tej strony. Korzystając z tej strony, każdy jej użytkownik akceptuje niniejsze zastrzeżenie.

Dane o systemie elektroenergetycznym są udostępniane przez Operatora Systemu Przesyłowego i/lub innych uczestników rynku i publikowane na stronie GPI w dobrej wierze, w celu zapewnienia transparentności hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce.

Publikowane dane produkcyjne służą wyłącznie celom informacyjnymi i nie są wiążące prawnie. Dostarczyciele informacji dołożą wszelkich starań aby zapewnić dostęp do informacji, które maja do dyspozycji, w sposób rzetelny i terminowy z wyjątkiem wystąpienia przypadku siły wyższej.

Publikowane dane przeznaczone są głównie dla aktywnych uczestników rynku. Każdy użytkownik tej strony używa informacji dostępnych na stronie GPI na własne ryzyko.

TGE SA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku całkowitego lub częściowego wstrzymania publikacji danych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wyniknąć z używania przez osoby trzecie danych i/lub publikowanych informacji, w tym także za wszelkie błędy, niedokładności lub braki danych i/lub informacji w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zrzeczenie nie obejmuje przypadku winy umyślnej i pod warunkiem, że użytkownik wykaże bezpośredni związek pomiędzy winą umyślną TGE SA, a stratą przez siebie poniesioną.

Zawartość strony internetowej i praw autorskich

Projekt tej strony, tekst, obrazy, grafiki, układ, dokumenty dźwiękowe i pliki wideo, a także bazy danych zawarte w niniejszym dokumencie, są chronione prawami autorskimi i są własnością TGE SA, chyba że zaznaczono inaczej. Ani strona, ani treść udostępniona tam (w szczególności także graficzne przedstawienie, klipów audio i wideo, kodów html, przyciski i tekst) nie mogą być kopiowane, przedrukowywane, publikowane, przesyłane, przekazywane, rozpowszechniane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane, bez uprzedniej zgody TGE SA. Dozwolone jest korzystanie z treści do wyłącznego użytku osobistego, niekomercyjnego, wyświetlanie treści w trybie offline i przygotowanie wydruku części zawartości w postaci udostępnianych dla użytkowników formatach do pobrania zawartości, jednak pod warunkiem, że taka działalność nie zmienia strony i jej zawartości, a wszystkie odniesienia do praw autorskich, patentów, znaków towarowych i innych praw własności zawarte w kopiach są wykonane. Każde wykorzystanie komercyjne jest dozwolone jedynie po uzyskaniu stosownej zgody TGE SA.