Słownik pojęć

BPKD – Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy - jest dokumentem zawierającym planowane stany bloków i układów regulacji oraz wielkości obciążeń 15 - minutowych dla poszczególnych JWCD. Sporządzany jest na podstawie planu PKD i aktualizowany na bieżąco.

BTHD – Bilans Techniczno Handlowy Dobowy – raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (dla zdolności wytwórczych uwzględniający planowane ubytki mocy, wynikające z przyczyn elektrownianych zgłoszone przez wytwórców na etapie tworzenia tego planu).

Dane o systemie elektroenergetycznym – zestawienie danych o systemie elektroenergetycznym na terenie całego kraju (sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią).

Doba handlowa – okres godziny od 0.00 do 24.00 każdego dnia, w którym następuje fizyczna realizacja umów sprzedaży energii elektrycznej.

Elektrownia – zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej.

Generacja – sumaryczna moc urządzeń produkujących energię elektryczną.

Jednostka wytwórcza – opisany poprzez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci.

Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana (JWCD) – jednostka wytwórcza przyłączona do sieci przesyłowej lub koordynowanej sieci 110 kV, podlegająca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

Kod JW – kod jednostki wytwórczej.

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny – system energetyczny na terenie kraju.

Moc dyspozycyjna - moc elektryczna, która może być zadysponowana przez operatora sytemu przesyłowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Moc osiągalna – jest to maksymalna trwała moc, z jaką elektrownia może pracować przez określony w definicji czas przy dobrym stanie urządzeń i w normalnych warunkach.

OSP – Operator Systemu Przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

PKD – Plan Koordynacyjny Dobowy – Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla każdej godziny doby n z wykorzystaniem Algorytmu Rozdziału Obciążeń, który zapewnia dobór Jednostek Grafikowych Wytwórczych, uczestniczących w Rynku Bilansującym, w oparciu o zgłoszone dane handlowe i techniczne w ofertach bilansujących, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych i niezbędnej rezerwy mocy w KSE oraz równoprawność uczestników rynku i zgłoszonych do fizycznej realizacji Umów Sprzedaży Energii. Plan Koordynacyjny Dobowy zawiera plan pracy JWCD na każdą z 24 godzin doby, uwzględniając zbilansowanie dobowej prognozy zapotrzebowania, wymagane rezerwy i występujące w KSE ograniczenia systemowe.

RB – Rynek Bilansujący - Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE.

Wytwórca – przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej, a którego urządzenia wytwórcze zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej.