POLSKI INDEKS RYNKU WĘGLA ENERGETYCZNEGO   - PSCMI ® 1     ©ARP&TGE 

Indeks PSCMI 1 (PSCMI 1/t w PLN/tona oraz PSCMI 1/Q w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających następujące kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 20≤Qir<24 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 1% (Str<1%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Ceną bazową jest cena loco kopalnia, tj. cena netto bez uwzględnienia podatku akcyzowego i VAT, w warunkach CFA, czyli "na wagonie" w punkcie załadunku, bez kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy na zasadniczej drodze przewozu.